PODMÍNKY UŽITÍ

1. Provozovatel webových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.true-trac.com a (dále jen „Webové stránky“) je společnost TRUE TRAC s.r.o., IČ 27087611, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00 (dále jen Provozovatel)

2. Autorská práva a ochranné známky

Obsah Webových stránek, jakož i jejich celkový vzhled, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění. Webové stránky dále obsahují vyobrazení ochranných známek, jejichž vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon), oprávněn vykonávat majetková práva k Webovým stránkám. Jakékoliv užití Webových stránek nebo jejich části jinak než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování bez souhlasu Provozovatele jakožto autora resp. vlastníka ochranné známky je zakázáno.

3. Podmínky pro užívání webových stránek

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Webových stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné Webové stránky. Před užíváním těchto Webových stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

4. Osobní údaje

V případě poskytnutí osobních údajů Provozovateli prostřednictvím elektronického formuláře a odsouhlasením podmínek Provozovatele uživatel souhlasí, aby společnost TRUE TRAC s.r.o., IČ 27087611, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00 zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Provozovatel bude s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Seznamte se prosím s Podmínkami správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat.

 

Na tomto webu také používáme cookies, malé datové soubory, které internetový prohlížeč jako Internet Explorer nebo Mozilla Firefox ukládá na Vašem počítači. Tyto soubory obsahují data, která jsou přístupná pro čtení pouze webu, který inicioval jejich vznik. Nemusíte se proto obávat, že data uložená v cookies budou přístupná neoprávněným subjektům nebo osobám. Cookies můžete kdykoliv smazat prostřednictvím volby v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

5. Bezplatnost

Přístup na stránky Webové stránky a jejich užití je bezplatné.

6. Zákaz zasahování

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webových stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

7.Informace třetích stran

Některé z informací publikovaných na Webových stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací a Webových stránek.

8. Odpovědnost za škody

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Webových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webových stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webových stránek.

9. Informativnost údajů

Veškeré údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Webových stránkách povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

10. Změny podmínek

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

11. Účinnost podmínek

Podmínky užívání stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1.1.2014.

KONTAKTNÍ

INFORMACE

True Trac s.r.o.

PROVOZOVNA

Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

SÍDLO FIRMY

Dopraváků 723/1, 184 00 Praha 8

IČ: 27087611
DIČ: CZ27087611

Spisová značka: Městský soudu v Praha, oddíl C, vložka 95315

Tel: +420 840 22 23 22

Email:info@true-trac.com

Zákaznický servis:

customer.service@true-trac.com

 

Technická podpora:

technical.support@true-trac.com

 

Fakturační oddělení:

billing@true-trac.com

 

Společnost TRUE TRAC s.r.o., IČ 27087611, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00 jako provozovatel serveru www.true-trac.com, vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému.

 

Vážíme si vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme vám nabídnout profesionální a hodnotné služby, a proto potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Společnost TRUE TRAC s.r.o. vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen „správce“.

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů:

 • uživatelů webových stránek správce

 • zákazníků, kteří vstoupili do smluvního vztahu se správcem

ÚDAJE KTERÉ ZADÁVÁTE PŘI REGISTRACI

Jako zájemce o dodávku zboží nebo služeb musíte při své registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto: 

 • jméno a příjmení

 • úplná poštovní adresa

 • telefonické a e-mailové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s vámi.

ÚČEL UCHOVÁVÁNÍ S ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem možného nabízení obchodů a služeb či pro marketingové účely k zasílání marketingových nabídek společnosti správce a jeho partnerských společností.

PODMÍNKY SPRÁVCE PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Společnost TRUE TRAC s.r.o., IČ 27087611, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00 jako provozovatel serveru www.true-trac.com, vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému.

 

Vážíme si vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme vám nabídnout profesionální a hodnotné služby, a proto potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Společnost TRUE TRAC s.r.o. vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen „správce“.

Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů:

 • uživatelů webových stránek správce

 • zákazníků, kteří vstoupili do smluvního vztahu se správcem

ÚDAJE KTERÉ ZADÁVÁTE PŘI REGISTRACI

Jako zájemce o dodávku zboží nebo služeb musíte při své registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto: 

 • jméno a příjmení

 • úplná poštovní adresa

 • telefonické a e-mailové spojení

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s vámi.

ÚČEL UCHOVÁVÁNÍ S ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem možného nabízení obchodů a služeb či pro marketingové účely k zasílání marketingových nabídek společnosti správce a jeho partnerských společností.

DOBA TRVÁNÍ SOUHLASU, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, PRÁVO PŘÍSTUPU

Váš souhlas je poskytován na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Pokud se kdykoliv rozhodnete a budete chtít svůj souhlas odvolat, stačí, když nám napíšete své písemné odvolání na adresu TRUE TRAC s.r.o., IČ 27087611, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00. Jako subjekt poskytnutých údajů máte právo přístupu k osobním údajům. Správce je povinen vám kdykoliv na vaši žádost sdělit informaci o osobních údajích o vás zpracovávaných. Jako subjekt poskytnutých údajů máte i další práva v rozsahu stanoveném § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění

SHRNUTÍ

Server www.true-trac.com si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Vaše údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Tyto informace shromažďujeme pro vlastní účely, abychom zkvalitnili své služby a mohli vám nabídnout co možná nejlepší servis. Neposkytujeme je třetím stranám s výjimkou partnerských společností správce, zejména společností, které jsou s osobou správce majetkově či personálně propojené.

 

VÁŠ SOUHLAS

Používáním formulářů na internetových stránkách www.true-trac.com dobrovolně souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 

TRUE TRAC s.r.o.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího TRUE TRAC s.r.o., IČ 270 87 611, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, vl. 95315.

2. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím věci kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním věci, kdy oba dokumenty jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího.

3. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každé zakoupené věc nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název věci, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

II. DÉLKA ZÁRUKY

1. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí věci kupujícím.

2. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. Výjimku může tvořit věc prodávaná se slevou (věc poškozená, použitá, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u věci – pokud není, má se za to, že se jedná o věc novou, nepoškozenou a kompletní).

3. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). věc Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

5. Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

6. U vybraných produktů je záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Tato skutečnost je u příslušného produktu vždy odpovídajícím způsobem vyznačena.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího TRUE TRAC s.r.o. v Praze, Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00.

2.  Kupující může vadnou věc na reklamaci doručit osobně nebo zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamovaná věc musí být důkladně zabezpečena, aby nedošlo v průběhu přepravy k jejímu poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamovanou věc (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). V opačném případě je znemožněna identifikace původu i závady věci.

3.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a. mechanickým poškozením věci,
b. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
c. používáním věci v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o věc,
e. pokud byla věc nebo její část poškozena počítačovým virem,
f. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g. věc byla poškozena nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i. věc, která byla upravována zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
j. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
k. věc bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

4.  Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka věc užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je věc určeno.         

5. Prodávající má právo odmítnout přijetí věc do reklamace v případech, kdy reklamovaná věc a/nebo její součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání věci k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

IV. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

A. Kupující - spotřebitel

1. V případě, že věc při převzetí kupujícím nemá vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku , má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytl řádné plnění, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo vadu sám způsobil. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí věci, má se za to, že věc vyla vadná již při převzetí, pokud se neprokáže opak.

2. Vlastnostmi dle ustanovení § 2095 a §2096 obč. zákoníku se zejména rozumí, že prodávaná věc je v ujednané jakosti, množství a provedení, případně jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, příp. obvyklý účel, a že věc odpovídá požadavkům právních předpisů.

3. Kupující spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

 • je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit, a to prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách prodávajícího.

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

5. Neodstraní-li prodávající vadu věci v přiměřené lhůtě nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže daná věc nemůže být vrácena pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

7. V případě slevy nelze později reklamovat věc pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

8. Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná vůči kupujícímu, který je podnikatelem.

9. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to při osobním uplatnění reklamace ihned, v ostatních případech emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

B. Kupující - podnikatel:

1. Jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo opravou věci. Není-li výše uvedený postup možný, má kupující podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn odstoupit od smlouvy.

C. Společná ustanovení

1.  Byla-li reklamace věci v zákonné záruční lhůtě vyřízena dodáním nové věci, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

2.  Po vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

3.  V případě nevyzvednutí reklamované věci do jednoho měsíce od vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku 100 Kč za uskladnění za každý započatý týden.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na www.true-trac.com.

 

© 2016 True Trac s.r.o. Všechna práva vyhrazena.